Linköpings universitet program


linköpings universitet program

och utveckla vissa av dem. SLU - projektledare och universitetslektor, ledde ett forskningsstudie på kungsörnars biotopval och hemområden och deras betydelse för vindkraftsetablering. Uppsala universitet - doktorand inom biologi vid Institutionen för Ekologi och Genetik/Limnologi. Övrigt: Maria älskar att lyssna på olika språk, paddlar gärna kajak cage warriors Göteborg biljetter och tycker mycket om foto och film. Kompetensområden: MKB miljöbedömningar Vattenutredningar Miljökvalitetsnormer vattendirektivet Tre referensprojekt: Natura 2000-MKB och bedömning av konsekvenser för fiskbestånd och yrkes- och fritidsfisket vid breddning och fördjupning av farled genom Mälaren, samt expertmedverkan vid domstolsprocessen (Sjöfartsverket). Hon ar specialiserad inom landskapsanalyser, modellering av arters spridning och grön infrastruktur.

Göteborgs universitet studentkår
Fyrislundsgatan 80 uppsala universitet

Kompetensområden: Fåglar Naturvård Tre referensprojekt: Inventering av fågelfauna i Göteborg - fältinventering (Göteborgs stad) Naturvärdesinventering Malmbanan - fältinventering (Trafikverket) Grod- och kräldjursinventering E45 Säffle - fältinventering (Trafikverket) Yrkeserfarenhet i urval: Calluna AB sedan 2015 Nordens Ark - arbetade med guidning och pedagogisk verksamhet som lägerskolor. Kalmar kustvattenprovtagning - rapportering och indexberäkningar (Kalmar läns kustvattenkommitté). MKB för fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad med omgivningar - bedömning av flera miljöaspekter (även jämställdhet) samt en ängs- och betesmarksanalys (Vimmerby kommun). Med ert projekt i fokus hittar vi den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande. Han har även särskild kompetens inom artgruppen fladdermöss och har genomfört ett stort antal inventeringar och utredningar. Om ett nära samarbete med skola, fritidsverksamhet, hemtjänst och räddningstjänst för att skapa trygghet i ett socialt utsatt område. Kompetensområden: Biologisk mångfald hotade arter Naturvårdsbiologi Landskapsekologi terrester ekologi Tre referensprojekt: Projekt Nya Slussen, ny reglering för Mälaren - deltog som expertkompetens i MKB-arbetet kring ekologisk påverkan på svämlövskogar kring Mälaren, samt utredning om förutsättningar för betesmarksstöd (Stockholms stad).

Antagningsenheten uppsala universitet, Uppsala universitet student e-post, Internationell politik uppsala universitet,


Sitemap