Ekonomi uppsala kommun


ekonomi uppsala kommun

ett viktigt inslag i konkurrensen. Föreningar, bibliotek och fritidsgårdar bidrar med fritidsaktiviteter, nätverk och kulturutbud. Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. För att stimulera den regionala tillväxten behövs i kommunen ett brett utbud av mark i varierande lägen för nyetablering och omlokalisering av verksamheter och service. (mnkr) (kr/inv) (mnkr) (mnkr/år) (mnkr) (mnkr/år) (mnkr) (mnkr/år) Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Kultur och fritid Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensam verksamhet 71,6 418,7 354,2 101,1 195,6 204,2 24,8 21,0 6,0 11,6 12,1 0,85 4,96 4,19 1,20 2,32 2,42 att politiska beslut fastställer nivån. Fler trygghetsboenden Ett äldrevänligare Uppsala är vägledande för kommunens olika verksamheter. Utöver Uppsala stad finns mindre tätorter med drygt 11 procent av befolkningen (22 000 personer). Samverkan för barn och ungdom Socialtjänstens barn- och ungdomsvård, som i huvudsak utgörs av individuella insatser för stöd och skydd till enskilda barn och ungdomar, utgör en tiondel av kommunens totala resurser för ungdomar upp till 20 år men har under ett flertal år haft.

Kollektivtrafikens marknadsandel måste öka för att ge den grund som behövs för bättre trafikering och ökad turtäthet. På längre sikt finns dock ett samband mellan befolkning, takten i befolkningsförändring, och det åtagande som en kommun får även inom dessa områden. Utvecklingsförutsättningar Att ha ett arbete och därmed egen försörjning bidrar till att ge identitet och känsla av sammanhang. Se förklaring under AB Uppsalahem.

Uppsala malmö asiatisk
Media markt uppsala telefonnummer berlin hohenschönhausen

Med fler externa utförare av kommunalt finansierad verksamhet förändras och ökar kraven på en säkerställd informationshantering och tydliga data-/informationsägare ytterligare. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser. Det kommunala ledningsarbetet måste därför fortsatt fokusera på att ekonomin är i balans och att resultatkraven uppnås. Grupper som personer med funktionsnedsättning eller rehabiliteringsbehov och sökande karnevalen i lund artister med kort utbildningsbakgrund har speciella svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Fyrishov AB Fyrishov ska tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och evenamng. Utvecklingsförutsättningar Fritiden spelar stor roll för vår upplevda livskvalitet. Medarbetarna förutsätts vara mångkunniga och skickliga på att samarbeta, lösa problem och ta ett större ansvar i arbetet, inte minst för kund- eller brukartillfredsställelse, verksamhetens kvalitet, ekonomisk effektivitet, arbetsklimat och egen utveckling. Föräldrarnas önskemål om god kvalitet kräver jämförbara redovisningar vid val av förskoleverksamhet. Policy för hållbar utveckling .1. Detta ger goda förutsättningar för samordning trafikslagen emellan.

Alva Dahl uppsala
Fyrislundsgatan 80 uppsala universitet
Ik uppsala fotboll tabell
Uppsala förr bilder


Sitemap